Фізична особа-підприємець Бiлоконь Ольга Володимирівна (“Виконавець”), РНОКПП 3240420804, керуючись статтями 639, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для усіх відвідувачів сайту Виконавця https://intelligent.academy , пропонуючи укласти договір про надання послуг консультування з питань освіти та навчання мовам і навичкам спілкування, далi “Послуги”, на умовах та у порядку, що визначені нижче.

1. Предмет Договору 1.1. За цим Договором Замовник зобов’язаний оплатити та прийняти Послуги, а Виконавець зобов’язаний надати Замовнику оплачені Послуги. Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір у момент здійснення першої оплати в терміни та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця, або у рахунку на оплату.
1.2. Повна оплата Послуг за цим Договором здійснюється на пiдставi рахунку, виставленого в електронному вигляді, до початку їх надання, шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця. Виконавець починає надавати Послуги на основі узгодженого сторонами графіка.
1.3. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі, якщо Замовник не висловить письмових обґрунтованих заперечень в електронному вигляді, впродовж п’яти робочих днів після їх надання. 1.4. Вартість Послуг не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування. 1.5. У відповідності до Закону України “Про захист персональних даних” Замовник надає Виконавцю дозвіл на обробку його персональних даних.

2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Замовник може:
2.1.1. вносити пропозиції для формування оптимальної конфігурації Послуги;
2.1.2. висловлювати обґрунтовані письмові заперечення щодо наданих Послуг впродовж п’яти робочих днів після їх надання;
2.1.3. запитувати у Виконавця додаткові ресурси (інформацію, матеріали, доступи, тощо).
2.1.4. за домовленістю Сторін, оплачувати Послугу частинами.
2.2. Замовник зобов’язаний:
2.2.1. оплачувати Послуги на умовах, передбачених у цьому Договорі;
2.2.2. підписувати акти наданих Послуг на вимогу Виконавця;
2.2.3. дотримуватись обговореного режиму комунікацій;
2.2.4. контролювати якість надання Послуг, не втручаючись у діяльність Виконавця;
2.2.5. своєчасно попередити Виконавця про обставини, що загрожують зривом узгодженому сторонами графіку надання Послуг;
2.3. Виконавець може:
2.3.1. вимагати повну своєчасну оплату Послуг;
2.3.2. публікувати інформацію про Замовника на своєму сайті для реклами та маркетингу Послуг;
2.3.3. без попереднього отримання дозволу Замовника, залучати третіх осіб до виконання обов’язків Виконавця за цим Договором.
2.3.4. анулювати участь Замовника в онлайн заняттях, в разі якщо Замовник,або представник Замовника, заважає іншим учасникам і вчителю проводити заняття будь-яким способом.
2.3.5. відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку, в разі встановлення фактів передачі Замовником третім особам доступу, інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих від Виконавця.
2.4. Виконавець зобов’язаний:
2.4.1. надавати Послуги належним чином;
2.4.2. дотримуватись умов цього Договору;

3. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором у розмірі та на підставах, передбачених чинним законодавством України.
3.2. Виконавець не несе відповідальності за:
3.2.1. дії третіх осіб, наприклад, за технічні збої під час онлайн занять, тощо;
3.2.2. неможливість участі Замовника в онлайн-заняттях, що виникла з причин, незалежних від Виконавця.
3.2.3. випадки, коли Замовник не отримує бажаного результату від належно наданих Послуг;
3.2.4. інші випадки та порушення, що відбулись не з вини Виконавця. 3.3. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору, що може відбутися внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин). 3.4. Всі спори, які виникають між Сторонами щодо цього Договору, повинні бути врегульовані Сторонами самостійно шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не досягли домовленості в процесі переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дня їх початку, спір має бути розглянутий і вирішений відповідним судом згідно із законодавством України.

4. Дія Договору. 4.1. Цей Договір діє протягом одного року з моменту укладення, та автоматично продовжується на невизначений строк, якщо Сторони не домовились про його розірвання у письмовій формі. 4.2. Кожна iз Сторiн має право у односторонньому порядку відмовитись від цього Договору якщо повідомить про свій намір іншу Сторону за 15 робочих днів до дати запланованого розірвання. У будь-якому разі, розірвання цього Договору можливе не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5. Заключні положення. 5.1. Якщо будь-яке положення оферти стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.
5.2. Цей Договір укладено в електронній формі, що має таку ж юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами Сторін.
5.3. Зміни умов Договору оформлюються додатково і набувають чинності після Підписання Сторонами.
5.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору та неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Виконавець:
ФОП Бiлоконь О.В.
IПН 3240420804
Р/Р UA723220010000026003310049979
Monobank
Юридична адреса: м.Одеса, 65009
вул. Французький бульвар, буд 60Б, 215
моб. тел. +38063 722 98 79