Фізична особа-підприємець Білоконь Ольга Володимирівна ("Виконавець"), РНОКПП 3240420804, керуючись статтями 639, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для всіх відвідувачів сайту Виконавця https://intelligent.academy , пропонуючи укласти договір про надання послуг консультування з питань освіти та навчання мовам і навичкам спілкування, далі "Послуги", на умовах та в порядку, що визначені нижче.

1. Предмет Договору 1.1. За цим Договором Замовник зобов'язаний оплатити та прийняти Послуги, а Виконавець зобов'язаний надати Замовнику оплачені Послуги. Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір у момент здійснення першої оплати у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Виконавця, або в рахунку на оплату.
1.2 Повна оплата Послуг за цим Договором здійснюється на підставі рахунку, виставленого в електронному вигляді, до початку їх надання, шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця. Виконавець починає надавати Послуги на основі узгодженого сторонами графіка.
1.3 Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником у повному обсязі, якщо Замовник не висловить письмових обґрунтованих заперечень в електронному вигляді, протягом п'яти робочих днів після їх надання. 1.4. Вартість Послуг не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування. 1.5 Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" Замовник надає Виконавцю дозвіл на обробку його персональних даних.

2. Права та обов'язки Сторін
2.1 Замовник може:
2.1.1. вносити пропозиції для формування оптимальної конфігурації Послуги;
2.1.2. висловлювати обґрунтовані письмові заперечення щодо наданих Послуг протягом п'яти робочих днів після їх надання;
2.1.3. запитувати у Виконавця додаткові ресурси (інформацію, матеріали, доступи тощо).
2.1.4. за домовленістю Сторін, оплачувати Послугу частинами.
2.2. Замовник зобов'язаний:
2.2.1. оплачувати Послуги на умовах, передбачених у цьому Договорі;
2.2.2. підписувати акти наданих Послуг на вимогу Виконавця;
2.2.3. дотримуватися обговореного режиму комунікацій;
2.2.4. контролювати якість надання Послуг, не втручаючись у діяльність Виконавця;
2.2.5. своєчасно попередити Виконавця про обставини, що загрожують зривом узгодженого сторонами графіка надання Послуг;
2.3 Виконавець може:
2.3.1. вимагати повну своєчасну оплату Послуг;
2.3.2. публікувати інформацію про Замовника на своєму сайті для реклами та маркетингу Послуг;
2.3.3. без попереднього отримання дозволу Замовника, залучати третіх осіб до виконання обов'язків Виконавця за цим Договором.
2.3.4. анулювати участь Замовника в онлайн заняттях, у разі якщо Замовник, або представник Замовника, заважає іншим учасникам і вчителю проводити заняття будь-яким способом.
2.3.5. відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку, у разі встановлення фактів передачі Замовником третім особам доступу, інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих від Виконавця.
2.4 Виконавець зобов'язаний:
2.4.1. надавати Послуги належним чином;
2.4.2. дотримуватися умов цього Договору;

3. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.
3.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за цим Договором у розмірі та на підставах, передбачених чинним законодавством України.
3.2 Виконавець не несе відповідальності за:
3.2.1. дії третіх осіб, наприклад, за технічні збої під час онлайн занять тощо;
3.2.2. неможливість участі Замовника в онлайн-заняттях, що виникла з причин, незалежних від Виконавця.
3.2.3. випадки, коли Замовник не отримує бажаного результату від належно наданих Послуг;
3.2.4. інші випадки та порушення, що сталися не з вини Виконавця. 3.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, що може статися внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин). 3.4. Усі спори, які виникають між Сторонами щодо цього Договору, повинні бути врегульовані Сторонами самостійно шляхом переговорів. У разі, якщо Сторони не досягли домовленості в процесі переговорів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня їх початку, спір повинен бути розглянутий і вирішений відповідним судом згідно із законодавством України.

4. Дія Договору. 4.1. Цей Договір діє протягом одного року з моменту укладення та автоматично продовжується на невизначений строк, якщо Сторони не домовилися про його розірвання в письмовій формі. 4.2. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору, якщо повідомить про свій намір іншу Сторону за 15 робочих днів до дати запланованого розірвання. У будь-якому разі, розірвання цього Договору можливе не раніше повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5. Прикінцеві положення. 5.1. Якщо будь-яке положення оферти стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.
5.2 Цей Договір укладено в електронній формі, що має таку саму юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами Сторін.
5.3 Зміни умов Договору оформлюються додатково і набувають чинності після Підписання Сторонами.
5.4 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і неврегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Виконавець:
ФОП Білоконь О.В.
ІПН 3240420804
Р/Р UA723220010000026003310049979
Монобанк
Юридична адреса: м.Одеса, 65009
вул. Французький бульвар, буд 60Б, 215
моб. тел. +38063 722 98 79